Ikona wyszukiwania

Statut fundacji

STATUT
FUNDACJI COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 września 2013 roku w Warszawie przez Fundatora – Compassion In World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zwanego dalej „Fundatorem”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

 1. Fundacja może posiadać oddziały oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw rolnictwa.

§ 5

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Fundacja może używać nazwy skróconej: „CIWF Polska”.
 3. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych i wobec innych zwierząt i łagodzenie ich cierpienia oraz rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad zwierzętami, a także promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wrażliwości i etologii zwierząt, wpływu praktyk hodowlanych na zdrowie człowieka i ekologię, w tym badanie działalności człowieka i związków pomiędzy tą działalnością a biosferą Ziemi.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) promowanie dobrostanu zwierząt hodowlanych i innych zwierząt, które doznają lub mogą doznawać okrucieństwa, poprzez opracowywanie drukowanych i innych materiałów mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ten problem;
2) promowanie i rozpowszechnianie hodowlanych i innych rolniczych procedur, metod i praktyk, które nie wiążą się z okrucieństwem i nie narażają zwierząt hodowlanych na niepotrzebne cierpienie, tak aby zapobiegać takiemu cierpieniu i zapewnić trwałe stosowanie w Polsce i innych krajach świata praktyk rolniczych, które nie powodują niepotrzebnego cierpienia zarówno zwierząt hodowlanych jak i tych żyjących na wolności;
3) rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad zwierzętami w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na ten temat;
4) prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu badań dotyczących wszelkich spraw związanych z rolnictwem i hodowlą zwierząt oraz rozpowszechnianie wyników tych badań;
5) wszczynanie/podejmowanie i/lub współuczestnictwo i/lub pokrywanie kosztów, w całości lub w części, wszelkich postępowań sądowych lub innych (w tym wszelkich czynności śledczych) i/lub wszelkich postępowań dochodzeniowych związanych z zapobieganiem lub łagodzeniem cierpienia zwierząt i/lub innymi aspektami celów Fundacji;
6) zdobywanie funduszy, zachęcanie do wnoszenia wkładów na rzecz Fundacji i przyjmowanie takich wkładów w Polsce lub innych krajach świata; przy czym wykonując takie działania Fundacja nie będzie podejmować żadnej stałej działalności handlowej/gospodarczej i będzie działała zgodnie z postanowieniami statutu i wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi;
7) przekazywanie dotacji i udzielanie pożyczek, w tym dotacji i pożyczek na rzecz innych instytucji, utworzonych wyłącznie w celu prowadzenia działalności charytatywnej lub częściowo w celu prowadzenia takiej działalności, przy czym Fundacja zapewni, aby – w przypadku przekazania dotacji lub udzielenia pożyczki – taka dotacja lub pożyczka zostały wykorzystane wyłącznie na cele charytatywne zgodne z celami Fundacji; 8) zatrudnianie i opłacanie przedstawicieli kierownictwa oraz personelu w zakresie i w sposób uznany za właściwy;
9) zatrudnianie i opłacanie zarejestrowanego sejmowego lobbysty lub przedstawiciela/-i w celu przekazywania Fundacji przeglądów/opinii i informacji dotyczących uchwalania w Polsce lub innych krajach świata wszystkich planowanych lub przewidzianych ustaw, które mogą mieć wpływ na działalność Fundacji lub realizację przez Fundację jej celów, lub też które mogłyby w inny sposób wpłynąć na traktowanie zwierząt lub opiekę nad zwierzętami na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Polsce lub w innych krajach świata, a w szczególności takich, które dotyczyłyby spraw lub działań mogących spowodować okrucieństwo wobec zwierząt, ich cierpienie lub złe traktowanie;
10) zatrudnianie i opłacanie lobbystów w celu utrzymywania kontaktów z władzami samorządowymi w Polsce oraz przekazywanie Fundacji informacji o wszelkich sprawach lub działaniach, zaproponowanych lub planowanych, wynikających z przepisów ustawowych lub innych, które mogą mieć wpływ na działalność Fundacji lub realizację przez Fundację jej celów, lub też które mogłyby w inny sposób wpłynąć na traktowanie zwierząt lub opiekę nad zwierzętami;
11) doprowadzanie do współpracy przedstawicieli organizacji wolontariackich, ministerstw, organów ustawodawczych, przedstawicieli branży hodowlanej, rolniczej i żywnościowej oraz osób fizycznych;
12) promowanie i realizowanie lub udzielanie pomocy w zakresie promowania i realizowania badań i dochodzeń oraz publikowanie ich wyników;
13) organizowanie i zapewnianie środków, samodzielne lub we współpracy z innymi, na organizację wystaw, konferencji, spotkań, wykładów, zajęć, seminariów i szkoleń, w Polsce lub w innych krajach świata;
14) publikowanie wszelkich materiałów oraz wydawanie wszelkich not i komunikatów, pisemnych i ustnych (lub częściowo pisemnych i częściowo ustnych) w celu edukowania i rozbudzania świadomości społeczeństwa co do celów Fundacji i potrzeb w zakresie dobrostanu zwierząt, a także co do wszystkich innych spraw i działań, które wiążą się lub, zdaniem Fundacji, mogą wiązać się z okrucieństwem wobec zwierząt, ich cierpieniem lub złym traktowaniem;
15) wydawanie oświadczeń lub publikowanie materiałów opracowanych dla potrzeb realizacji celów Fundacji i promowania zagadnień związanych z dobrostanem zwierząt oraz w celu lepszego zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt lub łagodzenia takiego okrucieństwa, a także w celu zapobiegania wszelkim praktykom lub działaniom wiążącym się ze złym traktowaniem lub okrucieństwem wobec zwierząt; ponadto – ogólnie – składanie oświadczeń wszelkim rządom, ministerstwom, agencjom rządowym lub innym instytucjom i organom w Polsce lub za granicą (w tym korporacjom), dotyczących spraw lub zagadnień wiążących się, bezpośrednio lub pośrednio, z okrucieństwem wobec zwierząt oraz wyrażanie poglądów i wydawanie oświadczeń, o charakterze publicznym lub prywatnym, dotyczących wszelkich takich spraw lub zagadnień, dążąc do łagodzenia cierpienia oraz zapobiegania praktykom, które mogą wiązać się ze złym traktowaniem lub okrucieństwem wobec zwierząt;
16) zamawianie napisania oraz wydrukowania, opublikowania, wydania i rozprowadzania, bezpłatnie lub w inny sposób, wszelkich dokumentów, książek, czasopism, pamfletów i innych utworów, w formie pisemnej, dźwiękowej lub innej, z wykorzystaniem technologii uznanej przez Fundację za właściwą, a także produkowanie i wprowadzanie na rynek plików, nagrań dźwiękowych oraz innych pomocy audio-wizualnych wykorzystujących wszelkie technologie odpowiednie dla potrzeb realizacji wszystkich i każdego z celów Fundacji;
17) kupowanie, dzierżawienie, wynajmowanie lub nabywanie w inny sposób wszelkich składników majątku oraz wszelkich praw i przywilejów koniecznych w celu promocji celów Fundacji.

§ 8

 1. Fundacja w celu realizacji swoich celów w sferze zadań publicznych prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  2) ochrony i promocji zdrowia;
  3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4) działalności na rzecz organizacji pozarządowych działających w sferze działań Fundacji.
 2. Działalność opisana w ust. 1 powyżej może być działalnością odpłatną jak i nieodpłatną, z tym że przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 9

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski przeznaczony dla Fundacji w akcie jej ustanowienia oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
  2) dotacji, subwencji i grantów;
  3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
  5) dochodów z lokat i inwestycji;
  6) dochodów z działalności Fundacji, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 Statutu;
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów oraz z odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą zostać przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile Donatorzy nie postanowili inaczej.
 3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcie przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12

Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 13

Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana w dalszej części Statutu „Radą”
2) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada składa się z nie mniej niż trzech członków. Członkiem Rady może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która wówczas działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może jednomyślną decyzją wyrażoną w formie pisemnej, przekazać Radzie na czas określony lub na stałe swoje uprawnienia, do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady.
 3. Członek Rady może być powołany na czas określony lub nieokreślony. W akcie powołania członka Rady określa się okres na jaki został powołany.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: upływu okresu na jaki członek Rady został powołany, odwołania członka Rady, rezygnacji z członkostwa wyrażonej w formie pisemnej lub do protokołu posiedzenia Rady, lub śmierci członka będącego osobą fizyczną, a w przypadku członka będącego osobą prawną – jej likwidacji.

§ 15

Członkowie Rady:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) z tytułu uczestnictwa w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie. Członek Rady uprawniony jest do otrzymania zwrotu uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie.

§ 16

 1. Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:
  1) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  2) rekomendowanie odpowiednich metod i programów zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów oraz opiniowanie zagadnień prezentowanych przez Zarząd,
  3) pełnienie ogólnego nadzoru nad działalnością Fundacji i wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
  4) dokonywanie zmian statutu Fundacji,
  5) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i innych gratyfikacji,
  6) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,
  7) ocena pracy i udzielania absolutorium Zarządowi,
  8) określenie szczegółowego trybu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu działania Rady,
  9) zatwierdzanie preliminarza kosztów i budżetu Fundacji,
  10) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku,
  11) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
  12) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  13) Inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.
 2. Członkowie Rady winni propagować cele obrane przez Fundację i samą Fundację oraz służyć Fundacji pomocą w uzyskiwaniu przez nią środków i w kontaktach z partnerami Fundacji.

§ 17

 1. Rada wybiera swojego Przewodniczącego, kierującego pracami Rady
 2. Przewodniczący Rady przewodzi obradom Rady, sprawuje nadzór nad działaniami Rady i reprezentują Radę oraz posiada inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
 4. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd.

§ 18

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów „za” do „przeciw”, (a głosów „wstrzymujących” nie liczy się), przy obecności co najmniej trzech jej członków, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady.
 2. Uchwały Rady mogą zapaść bez posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub głosowania ustnego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady wzięli udział w takim głosowaniu.
 3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 4. Rada zbiera się na posiedzeniach w siedzibie Fundacji. Za zgodą wszystkich członków Rady posiedzenie może odbyć się w innym miejscu lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem jednak, że posiedzenie Rady odbywa się co najmniej raz na rok.

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę, z tym, że skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
 2. Członek Zarządu może być powołany na czas określony lub nieokreślony. W akcie powołania członka Zarządu określa się okres na jaki został powołany.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów „za” do „przeciw” (a głosów „wstrzymujących” nie liczy się) obecnych na jego posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu. Jeśli Prezes Zarządu jest nieobecny, a nie został upoważniony do przewodniczenia inny członek Zarządu – przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 21

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Fundacji.
W szczególności Zarząd:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) opracowuje coroczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
3) sprawuje zarząd jej majątkiem,
4) przyjmuje darowizny, subwencje i zapisy,
5) podejmuje decyzje o nawiązaniu stosunku pracy z Fundacją, za zgodą Przewodniczącego Rady;
6) podejmuje decyzje o zmianie lub rozwiązaniu stosunku pracy z Fundacją;
7) zwołuje posiedzenia Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej dwóch członków Rady.

§ 22

 1. Do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego – jeden członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1.

Zmiana statutu

§ 23

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 24

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada.

Połączenie z inną fundacją

§ 25

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 26

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27

Decyzję w przedmiocie połączenia z inną Fundacją podejmuje Rada za zgodą Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§ 28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 29

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada za zgodą Fundatora.
 2. Zarząd prowadzi likwidację w ten sposób, aby majątek Fundacji przeznaczyć na jej cele statutowe
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany organizacji COMPASSION IN WORLD FARMING, na cele zbieżne z celami Fundacji, a w przypadku nie możności przekazania majątku organizacji COMPASSION IN WORLD FARMING, innej organizacji charytatywnej, której cele są zbieżne z celami Fundacji.

Rok obrotowy

§30

Rok obrotowy Fundacji trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).