Ikona wyszukiwania

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku

1. Informacje o FUNDACJI

a. FUNDACJA COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 września 2013 roku w Warszawie przez Fundatora – Compassion In World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Repertorium A nr 5151/2013 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Strus w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok.4.

Zgodnie ze Statutem Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień Statutu Fundacji.

b. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 28A lok. 15.

c. W dniu 31 października 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000484066.

d. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

e. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.

f. Do celów statutowych Fundacji należy:

 • zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych i wobec innych zwierząt,
 • łagodzenie ich cierpienia,
 • rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad zwierzętami,
 • promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wrażliwości i etologii zwierząt, wpływu praktyk hodowlanych na zdrowie człowieka i ekologię, w tym badanie działalności człowieka i związków pomiędzy tą działalnością a biosferą Ziemi.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zasady rachunkowości  są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

c. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Bilans na dzień 31 marca 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 377 636,41 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku (wariant porównawczy) wykazał zysk netto w kwocie 341 289,98 PLN.

Wykazany dodatni wynik finansowy Fundacji zostanie przeznaczony na cele statutowe i zwiększy przychody roku następnego.

Data sporządzenia sprawdzania 26.05.2023

DO POBRANIA:

Bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku

1. Informacje o FUNDACJI

a. FUNDACJA COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 września 2013 roku w Warszawie przez Fundatora – Compassion In World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Repertorium A nr 5151/2013 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Strus w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok.4.

Zgodnie ze Statutem Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień Statutu Fundacji.

b. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 28A lok. 15.

c. W dniu 31 października 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000484066.

d. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

e. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.

f. Do celów statutowych Fundacji należy:

 • zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych i wobec innych zwierząt,
 • łagodzenie ich cierpienia,
 • rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad zwierzętami,
 • promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wrażliwości i etologii zwierząt, wpływu praktyk hodowlanych na zdrowie człowieka i ekologię, w tym badanie działalności człowieka i związków pomiędzy tą działalnością a biosferą Ziemi.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zasady rachunkowości  są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

c. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Bilans na dzień 31 marca 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 283 535,01 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku (wariant porównawczy) wykazał zysk netto w kwocie 254 203,08 PLN.

Wykazany dodatni wynik finansowy Fundacji zostanie przeznaczony na cele statutowe i zwiększy przychody roku następnego.

Data sporządzenia sprawdzania 3.06.2022

DO POBRANIA:

Bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku

1. Informacje o FUNDACJI

a. FUNDACJA COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 września 2013 roku w Warszawie przez Fundatora – Compassion In World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Repertorium A nr 5151/2013 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Strus w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok.4.

Zgodnie ze Statutem Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień Statutu Fundacji.

b. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 28A lok. 15.

c. W dniu 31 października 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000484066.

d. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

e. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.

f. Do celów statutowych Fundacji należy:

 • zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych i wobec innych zwierząt,
 • łagodzenie ich cierpienia,
 • rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad zwierzętami,
 • promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wrażliwości i etologii zwierząt, wpływu praktyk hodowlanych na zdrowie człowieka i ekologię, w tym badanie działalności człowieka i związków pomiędzy tą działalnością a biosferą Ziemi.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zasady rachunkowości  są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

c. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Bilans na dzień 31 marca 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 257 377,29  PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku (wariant porównawczy) wykazał zysk netto w kwocie 233 403,63 PLN.

Wykazany dodatni wynik finansowy Fundacji zostanie przeznaczony na cele statutowe i zwiększy przychody roku następnego.

Data sporządzenia sprawdzania 26.05.2021

DO POBRANIA:

Bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku

1. Informacje o FUNDACJI

a. FUNDACJA COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 września 2013 roku w Warszawie przez Fundatora – Compassion In World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Repertorium A nr 5151/2013 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Strus w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok.4.

Zgodnie ze Statutem Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień Statutu Fundacji.

b. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 28A lok. 15.

c. W dniu 31 października 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000484066.

d. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

e. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.

f. Do celów statutowych Fundacji należy:

 • zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych i wobec innych zwierząt
 • łagodzenie ich cierpienia
 • rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad
 • zwierzętami,
 • promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wrażliwości i etologii 
 • zwierząt, wpływu praktyk hodowlanych na zdrowie człowieka i ekologię, w tym badanie działalności człowieka i związków pomiędzy tą działalnością a biosferą Ziemi.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zasady rachunkowości  są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

c. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Bilans na dzień 31 marca 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 167 899,72  PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku (wariant porównawczy) wykazał zysk netto w kwocie 110 067,06 PLN.

Wykazany dodatni wynik finansowy Fundacji zostanie przeznaczony na cele statutowe i zwiększy przychody roku następnego.

Data sporządzenia sprawdzania 29.05.2020

DO POBRANIA:

Bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku

1. Informacje o FUNDACJI

a. FUNDACJA COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 września 2013 roku w Warszawie przez Fundatora – Compassion In World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Repertorium A nr 5151/2013 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Strus w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok.4.

Zgodnie ze Statutem Fundacja została utworzona na czas nie określony.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień Statutu Fundacji.

b. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 28A lok. 15.

c. W dniu 31 października 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000484066.

d. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

e. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.

f. Do celów statutowych Fundacji należy:

 • zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych i wobec innych zwierząt
 • łagodzenie ich cierpienia
 • rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad
 • zwierzętami,
 • promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wrażliwości i etologii 
 • zwierząt, wpływu praktyk hodowlanych na zdrowie człowieka i ekologię, w tym badanie działalności człowieka i związków pomiędzy tą działalnością a biosferą Ziemi.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zasady rachunkowości  są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku. 
Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

c. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Bilans na dzień 31 marca 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 68 436,81 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku (wariant porównawczy) wykazał zysk netto w kwocie 48 661,04 PLN.

Wykazany wynik dodatni finansowy Fundacji zostanie przeznaczony na cele statutowe i zwiększy przychody roku następnego.

Data sporządzenia sprawdzania 30.06.2019

Do pobrania:

Bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku

1. Informacje o FUNDACJI

a. FUNDACJA COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 września 2013 roku w Warszawie przez Fundatora – Compassion In World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Repertorium A nr 5151/2013 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Strus w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok.4.

Zgodnie ze Statutem Fundacja została utworzona na czas nie określony.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień Statutu Fundacji.

b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 28A lok. 15.

c. W dniu 31 października 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000484066.

d. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

e. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.

f. Do celów statutowych Fundacji należy:

 • zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych i wobec innych zwierząt
 • łagodzenie ich cierpienia
 • rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad
 • zwierzętami,
 • promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wrażliwości i etologii 
 • zwierząt, wpływu praktyk hodowlanych na zdrowie człowieka i ekologię, w tym badanie działalności człowieka i związków pomiędzy tą działalnością a biosferą Ziemi.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zasady rachunkowości  są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku. 
Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

c. Do wyceny bilansowej aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych przyjęto kursy walut z Tabeli nr 064/A/NBP/2018 z dnia 30-03-2018 odpowiednio:

1EUR=4,2085

1GBP=4,7974

d. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych la­tach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,

jednakowej wyceny akty­wów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Bilans na dzień 31 marca 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę  70.374,17 złotych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 52.964,06  złotych.

Wykazany wynik dodatni finansowy Fundacji zostanie przeznaczony na cele statutowe i zwiększy przychody roku następnego.

Data sporządzenia sprawdzania 30.06.2018

Do pobrania:

Bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku

1. Informacje o FUNDACJI

a. FUNDACJA COMPASSION IN WORLD FARMING POLSKA została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 września 2013 roku w Warszawie przez Fundatora – Compassion In World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Repertorium A nr 5151/2013 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Strus w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok.4.

Zgodnie ze Statutem Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień Statutu Fundacji.

b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Wspólnej 54A lok. 10.

c. W dniu 31 października 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000484066.

d. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.

e. Do celów statutowych Fundacji należy:

 • zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych i wobec innych zwierząt,
 • łagodzenie ich cierpienia,
 • rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad zwierzętami,
 • promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wrażliwości i etologii zwierząt, wpływu praktyk hodowlanych na zdrowie człowieka i ekologię, w tym badanie działalności człowieka i związków pomiędzy tą działalnością a biosferą Ziemi.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zasady rachunkowości są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

c. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Bilans na dzień 31 marca 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 278.090,18 złotych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku (wariant porównawczy) wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 266.708,78 złotych.

DODATKOWE INFORAMCJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓW

1. Przychody ogółem: 701.589,11

Na wartość przychodów składają się: darowizny, dotacje.

2. Koszty ogółem: 434.880,33

Na wartość kosztów składają się koszty realizacji zadań statutowych oraz pozostałe koszty operacyjne.

3. Wynik finansowy

Działalność Fundacji zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 266.708,78. Zysk za 2016 rok przeznacza się w całości na działalność statutową Fundacji.

Data sporządzenia: 30.06.2017 r.

Do pobrania:

Bilans aktywa, bilans pasywa, rachunek zysków i strat

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).