Ikona wyszukiwania

News Section Icon Opublikowane 09.04.2024

Wzywamy firmę Nueva Pescanova do porzucenia planów budowy pierwszej na świecie fermy ośmiornic. Dotarliśmy do dokumentów ujawniających, że – poza ignorowaniem obaw o okrucieństwo wobec zwierząt – nie wzięto pod uwagę także znaczących zagrożeń, jakie ferma stanowiłaby dla dzikiej przyrody, środowiska i zdrowia publicznego.

Razem z organizacjami Eurogroup for Animals oraz Anima Naturalis apelujemy do Neuva Pescanova o natychmiastowe wstrzymanie projektu. Poza oczywistymi argumentami, powołujemy się także na sprzeczność deklaracji firmy dotyczących zrównoważonego rozwoju z jej szacowanym wpływem na środowisko. Obawy dotyczą między innymi tego, że ferma może zagrażać delfinom i żółwiom żyjącym w pobliżu, a odprowadzane przez nią ścieki mogłyby przyczynić się do lokalnego zanieczyszczenia wody i emisji CO2. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych oddziaływań zostało uznane przez rząd Wysp Kanaryjskich za „znacząco wysokie”.

Zbliżenie na twarz ośmiornicy
Fot. iStock

Neuva Pescanova na swojej stronie internetowej twierdzi, że jest zaangażowana w „utrzymanie bioróżnorodności”, „ochronę ekosystemu” i „promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Tymczasem jej własny raport środowiskowy dla fermy w porcie Las Palmas na Gran Canarii został uznany przez rząd Wysp Kanaryjskich za niewystarczający ze względu na obawy, że plany te mogą:

  • zagrażać lokalnej przyrodzie, w tym chronionym delfinom i morświnom oraz zagrożonym żółwiom morskim, poprzez hałas i zanieczyszczenie wody – blisko planowanej fermy znajduje się Morski Obszar Chroniony (MPA),
  • stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego poprzez używanie wody morskiej z pobliskiego portu, która nie jest wystarczająco wysokiej jakości, aby mogła być używana do produkcji żywności dla ludzi,
  • powodować zanieczyszczenie, w tym emisje CO2, nieprzyjemne zapachy i ścieki, które mogłyby w znacznym stopniu przyczynić się do już i tak bardzo zanieczyszczonych wód portowych,
  • zagrażać chronionemu gatunkowi alg - Cystoseira - który występuje w okolicy,
  • uszczuplać inne zasoby, takie jak energia i wiązać się z wysoce niezrównoważonymi praktykami, takimi jak wykorzystywanie dzikich ryb jako paszy i wysokie zużycie energii przez sam obiekt.

Przemawiając w imieniu zespołu ekspertów prawnych Legal Natura, którzy zbadali dokumenty, prawniczka Maria Angeles López Lax powiedziała: "Raport środowiskowy Nueva Pescanova był szokująco nieadekwatny, brakowało w nim podstawowych informacji, które pozwoliłyby rządowi ocenić wpływ fermy na środowisko i zdrowie ludzkie. To firma musi udowodnić, że ferma nie będzie miała wpływu na gatunki chronione ani nie zagrozi zdrowiu publicznemu, zanim zostanie udzielone pozwolenie, ale firma nie odniosła się nawet do najbardziej podstawowych z tych obaw".

Ośmiornica
Fot. iStock

Ośmiornice są wyjątkowymi, inteligentnymi, z natury samotnymi stworzeniami, które nie są przystosowane do przepełnionych warunków typowych dla ferm przemysłowych. Takie warunki zwiększają agresję i mogą ostatecznie prowadzić do kanibalizmu. Ośmiornice są również mięsożerne, co oznacza, że muszą być karmione dzikimi rybami w niewoli, co jest niezrównoważoną praktyką, która wywierałaby dodatkową presję na i tak już nadmiernie eksploatowane populacje ryb.

W Światowym Dniu Ośmiornic w ubiegłym roku (8 października) razem z 75 organizacjami pozarządowymi, ekspertami i osobami publicznymi wystosowaliśmy pismo do rządu Wysp Kanaryjskich, wzywając go do odrzucenia planów fermy. Tysiące wspierających również podjęło działania, wzywając prezydenta Wysp do powstrzymania budowy fermy ośmiornic.

Ośmiornica parząca zza macek
Fot. iStock

Dr Elena Lara, biolożka morska i starsza kierowniczka ds. badań w Compassion in World Farming powiedziała: „Ta ferma ośmiornic nie tylko spowodowałaby okrucieństwo wobec tych naturalnie samotnych i inteligentnych zwierząt, ale byłaby niezrównoważona pod względem środowiskowym. Ponadto hipokryzją ze strony Nueva Pescanova jest forsowanie planów, które są sprzeczne z ich własnymi korporacyjnymi oświadczeniami o zrównoważonym rozwoju”.

Keri Tietge, specjalistka ds. ochrony zwierząt wodnych w Eurogroup for Animals, skomentowała:„Wprowadzanie nowego gatunku do hodowli przemysłowej jest całkowicie nieuzasadnione, zwłaszcza że naukowcy zajmujący się klimatem ostrzegają o pilnej potrzebie zmiany naszych systemów żywnościowych i ewolucji naszych diet, tak by stały się bardziej zrównoważone. My zasługujemy na coś lepszego niż dalsza dewastacja środowiska w celu napełnienia kieszeni korporacji, a te niesamowite zwierzęta zasługują na coś lepszego niż życie w zamknięciu i cierpieniu”.

Cristina Ibáñez, koordynatorka kampanii w AnimaNaturalis, dodała: „W tym momencie nasze społeczeństwo powinno podchodzić do zwierząt z coraz większą empatią i troską. Jeśli będziemy brnąć dalej w przeciwnym kierunku, pomimo sprzeciwu naukowców i dużej części społeczeństwa, będziemy mieli do czynienia z poważnym kryzysem tych wartości”.

Jak możesz pomóc?

Zachęcamy do udostępniania naszych postów i składania skarg na stronie firmy Nueva Pescanova.

Krok 1

Pokażmy Nueva Pescanova na portalach społecznościowych, że widzimy ich hipokryzję. Udostępniaj nasz post i zażądaj natychmiastowego wstrzymania ich lekkomyślnych planów! Możesz spersonalizować swoją wiadomość nie zapominając o oznaczeniu firmy w swoim poście.

Krok 2

Formularz zgłaszania skarg na stronie grupy Nueva Pescanova jest dostępny po angielsku i w innych językach, np. hiszpańskim czy francuskim. Poniżej znajdziesz instruktaż, który pomoże Ci wypełnić formularz krok po kroku.

UWAGA: Nueva Pescanova co jakiś czas modyfikuje lub zamyka formularz. Jeśli w formularzu znajdują się obowiązkowe pola o nazwach TextBox, możesz w nie wpisać "-", by przejść dalej. Jeśli trafisz na zamknięty formularz zachęcamy do przyłączenia się do akcji w mediach społecznościowych. 

1. First and last name - Imię i nazwisko:
by wiadomość pozostała anonimowa zostaw puste.

2. Email address in case we need to contact you - Adres email do kontaktu:
by wiadomość pozostała anonimowa zostaw puste.

3. Landline or mobile phone number in case we need to contact you - Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego do kontaktu:
by wiadomość pozostała anonimowa zostaw puste.

4. Country where the Complaint is submitted from - Kraj, z którego przesyłasz zgłoszenie:
wpisz „Poland" (Polska).
UWAGA: pytanie może być zduplikowane w formularzu, proszę zwrócic uwagę na tytuły pytań.

5. Your relationship with the Nueva Pescanova Group (Twoje powiązanie z grupa Nueva Pescanova):
wybierz opcję „Other Stakeholders” (Inne zainteresowane strony).

6. Compliance matter the Complaint is related to (...)(Niezgodność z przepisami, której dotyczy skarga):
wybierz „Environment” (Środowisko).

7. Company of the Nueva Pescanova Group or country to which the Complaint is referred to (...) (Firma grupy Nueva Pescanova lub kraj, których dotyczy skarga):
wybierz „Nueva Pescanova (Spain)”.

8. Person(s) who committed or participated in the reported facts (...) - Osoba, która uczestniczyła w zgłaszanych wydarzeniach:
wybierz „Unknown” (Nieznana).

9. Exact location where facts occurred (...) - Miejsce złaszanych wydarzeń:
wybierz „Canary Islands” (Wyspy Kanaryjskie)

10. Description of the reported FACTS (...) - Opis zgłaszanych wydarzeń:
kopiuj i wklej poniższy tekst po angielsku (tekst ma 1520 znaków). Tłumaczenie znajdziesz na końcu newsa.*

Nueva Pescanova’s company website claims that it is committed to ‘maintaining biodiversity’, ‘protecting the ecosystem’ and ‘promoting the circular economy’. Yet its own environmental report for the farm at the Port of Las Palmas, Gran Canaria, was considered insufficient by the Canary Islands Government due to concerns that the plans could:
- threaten local wildlife, including cetaceans (dolphins and porpoises) and turtles, through noise and water pollution due to its close proximity to a Marine Protected Area (MPA).
- pose a public health risk by using seawater from the port which is not of a high enough quality to be used for human food production.
- cause pollution including CO2 emissions, odour concerns, and discharges that could significantly contribute to the already highly contaminated harbour waters.
- threaten a protected species of algae – Cystoseira – which is present in the surroundings.

Furthermore, it is important to note that:
Octopuses are unique, intelligent, naturally solitary creatures who are not suited to the overcrowded conditions that are typical of factory farms. This would increase aggression and can ultimately lead to cannibalism. They are also carnivorous, meaning they need to be fed wild fish in captivity, an unsustainable practice that would put extra pressure on already overexploited fish populations.
I ask you to reconsider the plans to open an octopus farm due to the animal, environment and health concerns it poses.

11. Are there material witnesses to the reported facts (...) - Czy istnieją istotni świadkowie zgłaszanych wydarzeń?:
wpisz „No” (Nie).

12. Have these facts been previously reported (...) - Czy wydarzenia były już zgłaszane?:
wpisz „No” (Nie).

13. Have any Complaints already been submitted through any other channels (...) - Czy jakiekolwiek skargi zostały już złożone za pośrednictwem innych kanałów?:
wpisz „No” (Nie).

14. Pomiń opcję dodawania załącznika.

15. W polu „I HAVE READ AND ACCEPT THE REGULATIONS (...)” - Przeczytałe_am i akceptuję regulamin (...) wybierz opcję „I have read and accept” (Przeczytałe_am i akceptuję).

16. Kliknij przycisk NEXT (Dalej), a następnie SEND (Wyślij). 

Dziękujemy za poświęcenie swojego czasu, by wypełnić formularz i pomóc w ocaleniu ośmiornic przed koszmarnym cierpieniem na planowanej fermie.

*Tłumaczenie tekstu z punktu 10:

Na stronie internetowej firmy Nueva Pescanova widnieje informacja, że jest ona zaangażowana w "utrzymanie bioróżnorodności", "ochronę ekosystemu" i "promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym". Jednak jej własny raport środowiskowy dotyczący fermy w porcie Las Palmas na Gran Canarii został uznany przez rząd Wysp Kanaryjskich za niewystarczający ze względu na obawy, że plany te mogą:
- zagrażać lokalnej przyrodzie, w tym waleniom (delfinom i morświnom) i żółwiom, poprzez hałas i zanieczyszczenie wody ze względu na bliskość Morskiego Obszaru Chronionego (MPA).
- stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego poprzez wykorzystywanie wody morskiej z portu, która nie jest wystarczająco wysokiej jakości, aby mogła być wykorzystywana do produkcji żywności dla ludzi.
- powodować zanieczyszczenie, w tym emisje CO2, nieprzyjemne zapachy i ścieki, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do już i tak silnego zanieczyszczenia wód portowych.
- zagrażać chronionemu gatunkowi glonów - Cystoseira - który występuje w okolicy.

Ponadto należy zauważyć, że:
Ośmiornice to wyjątkowe, inteligentne, z natury samotne stworzenia, które nie są przystosowane do przepełnionych warunków, typowych dla ferm przemysłowych. Zwiększa to agresję i może ostatecznie prowadzić do kanibalizmu. Są również mięsożerne, co oznacza, że w niewoli muszą być karmione dzikimi rybami, co jest niezrównoważoną praktyką, która wywierałaby dodatkową presję na i tak już nadmiernie eksploatowane populacje ryb.
Proszę o ponowne rozważenie planów otwarcia fermy ośmiornic ze względu na zagrożenie dla zwierząt, środowiska i zdrowia.

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).