Ikona wyszukiwania

List otwarty: ponad 140 naukowców wzywa UE do zakazu hodowli klatkowej

News Section Icon Opublikowane 23.02.2021

Listkek

Ponad 140 naukowców (wśród nich światowe autorytety naukowe, dr Jane Goodall, prof. Raj Patel, prof. Dave Goulson czy prof. Marc Bekoff, których głośne książki były tłumaczone także na język polski) podpisało się pod listem wspierającym postulaty Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”, którą dzięki wsparciu 1,4 miliona Europejek i Europejczyków złożyliśmy 2 października w Brukseli.

Do czego wzywają naukowcy i co to oznacza dla Polski?

Najważniejszym postulatem listu jest wygaszenie chowu klatkowego zwierząt hodowlanych w krajach Unii Europejskiej. Wśród sygnatariuszy listu znajdują się także polscy profesorowie: prof. Andrzej Elżanowski, prof. Zbigniew Karaczun, prof. Hanna Mamzer oraz prof. Wojciech Pisula.

Jak często przypominamy, tylko w Polsce w klatkach trzymanych jest ponad 40 milionów zwierząt hodowlanych. To więcej, niż liczba obywateli i obywatelek naszego kraju, a Polska jest 1. krajem unijnym, w którym zamyka się najwięcej kur w klatkach. Przygnębiające realia hodowli przemysłowej dokumentują nasze śledztwa, w których pokazywaliśmy okrutne praktyki w krajowych fermach świń, cieląt, królików i kur.

- Kilka dni temu skończyły się konsultacje dotyczące krajowego planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Jestem zdziwiona i rozczarowana, że w tym ważnym dokumencie problem hodowli klatkowej nie został w żaden sposób zaadresowany. A przypominam, że WPR ma wyznaczonych 9 celów i jednym z nich jest poprawa rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt. I do realizacji tych celów Polska dostanie kwotę 30 miliardów euro – podkreśla Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska i członkini Komitetu Obywatelskiego „Koniec Epoki Klatkowej”. 

Koniec Epoki Klatkowej popiera także 86 posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego (w tym: Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski, Robert Biedroń, Łukasz Kohut oraz Sylwia Spurek). Wedle sondażu YouGov przygotowanego na zlecenie naszej fundacji, za zakazem hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych opowiada się 63% dorosłych Polaków i Polek. Jesteśmy już po spotkaniu z Komisją Europejską, teraz czeka nas jeszcze wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim, którego eksperci wydali ważną, pozytywną opinię na temat bezklatkowej Europy. To wszystko pokazuje, że możemy mieć uzasadnioną nadzieję na wielką zmianę.

Pełna treść listu

Przewodnicząca Komisji von der Leyen,

Wiceprzewodniczący Komisji Timmermans,

Komisarze Kyriakides i Wojciechowski,

Komisja Europejska

B-1049 Bruksela

Belgia

Szanowna Przewodnicząca Komisji von der Leyen, Wiceprzewodniczący Komisji Timmermans oraz Komisarze Kyriakides i Wojciechowski

Naukowcy wspierają zakończenie hodowli klatkowej w całej UE

Naukowy argument przeciwko klatkom jest jasny - europejskie zwierzęta hodowlane prowadzą nędzne życie na ograniczonej przestrzeni. Wielu z nich odmawia się ważnych i podstawowych naturalnych zachowań i tego, co sprawia, że ​​warto żyć. Istnieją lepsze sposoby hodowli i jako eksperci w dziedzinie dobrostanu zwierząt wzywamy Komisję Europejską do zaktualizowania prawodawstwa, aby odzwierciedlić to, co wszyscy wiemy, że jest prawdą - żadne zwierzę hodowlane nie powinno cierpieć w klatce.

W pełni popieramy apel ponad 1 miliona osób, które niedawno podpisały Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age”, wzywającą UE do wycofania wszystkich klatek w hodowli zwierząt.

W Unii Europejskiej ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych jest zamkniętych w klatkach. Badania naukowe pokazują, że klatki mają z natury poważne wady z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, a ich stosowanie jest niezgodne z Traktatem uznającym zwierzęta za istoty czujące. W każdym przypadku istnieją komercyjnie opłacalne alternatywy, które zapewniają lepszy dobrostan zwierzętom.

Wspieramy wycofanie następujących:

„Wzbogacone” klatki dla kur niosek: klatki bateryjne są już objęte zakazem w UE. EFSA stwierdziła, że we wzbogaconych klatkach „repertuar zachowań jest nadal ograniczony w porównaniu z zachowaniem ptaków w systemach bezklatkowych” [i]. W ulepszonych klatkach kury wciąż nie mogą zaspokoić swoich potrzeb, takich jak grzędowanie, swobodne poszukiwanie pożywienia i kąpiele piaskowe[ii] [iii] [iv] [v].

Klatki porodowe: są tak wąskie, że maciory nie mogą się obrócić ani wykonywać swoich naturalnych odruchów związanych z budowaniem gniazda[vi]. Badania pokazują, że śmiertelność prosiąt w kojcach porodowych może być tak samo niska lub wręcz niższa niż w kojcach porodowych[vii] [viii]. Satysfakcja macior związana z budowaniem gniazda jest powiązana z późniejszymi pozytywnymi macierzyńskimi odruchami u matek, mniejszą liczbą zgniecionych prosiąt, a także zdrowszymi prosiętami[ix]. W przeciwieństwie do tego, trzymanie macior w klatkach może prowadzić do przedłużonego porodu, wyższej liczby urodzeń martwych prosiąt oraz do agresywnych zachowań matek[x].

Kojce indywidualne: ograniczenie unijne dotyczące tychże nadal pozwala na ich stosowanie przez pierwsze cztery tygodnie ciąży. Wynika to z obaw, że mieszanie w stadzie macior we wczesnej ciąży może być szkodliwe dla wskaźnika ciąż oraz rozwoju zarodków i ich przeżywalności. Jednak wiele badań nie wykazało niekorzystnego wpływu takiego mieszania macior na ich zdolność reprodukcyjną, wskaźniki ciąż lub przeżycie zarodków[xi] [xii]. Prawo unijne powinno więc zostać zmienione w celu usunięcia wyjątku, który zezwala na korzystanie z kojców dla loch w pierwszych czterech tygodniach ciąży.

Młode kurki (kury przed rozpoczęciem składania jaj) oraz nioski i brojlery rozpłodowe: obecnie nie ma żadnych ograniczeń co do przetrzymywania tych ptaków w jałowych lub wzbogaconych klatkach. Należy zaprzestać używania obu typów klatek dla tych ptaków.

Klatki dla królików hodowlanych: prawie wszystkie króliki w UE są zamknięte w przepełnionych, jałowych, drucianych klatkach, w których ich jakikolwiek ruch jest poważnie ograniczony. Praktycznie nie mają możliwości ćwiczeń, co prowadzi do osłabienia kości, podczas gdy druciane podłoże często powoduje bolesne owrzodzenia nóg i łap. Króliki w klatkach nie są w stanie wykonywać wielu ważnych naturalnych zachowań, takich jak kopanie, ukrywanie się i żerowanie. Prowadzi to do ogromnego stresu i nieprawidłowości zachowań, takich jak powtarzające się gryzienie klatki.

Klatki dla przepiórek, kaczek i gęsi: co najmniej 143 mln przepiórek jest hodowanych rocznie w UE na mięso i jaja. Większość z nich jest trzymana w klatkach, w których nie są w stanie wykonywać swoich naturalnych zachowań, w tym biegać, zażywać kąpieli piaskowych i żerować. Cierpienie, którego doświadczają jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ dostępne są systemy z chowu ściółkowego i wolnego.

Stosowanie klatek w hodowli kaczek i gęsi jest już niezgodne z prawem na mocy różnych zaleceń Rady Europy. Mimo to kaczki i gęsi hodowane na foie gras są wciąż przetrzymywane w małych, jałowych klatkach przez ostatnie dwa tygodnie życia i karmione w tym okresie na siłę. Należy zaprzestać stosowania tych klatek, a także karmienia wymuszonego.

Indywidualne kojce dla cieląt: Dyrektywa dot. hodowli cieląt wymaga, aby cielęta były trzymane w grupach od 8 tygodnia życia, ale dopuszcza trzymanie ich w indywidualnych kojcach do tego wieku. Badania pokazują, że cielęta hodowane w izolacji mają niewystarczające umiejętności społeczne, trudności w radzeniu sobie w nowych sytuacjach, a także słabszą zdolność uczenia się[xiii]. Dyrektywę należy zmienić tak, aby wymagała, aby cielęta były trzymane w grupach lub parach po oddzieleniu od matki, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz weterynarii zaświadczy, że chore lub ranne cielę musi być trzymane w indywidualnym pomieszczeniu.

Niektórzy hodowcy trzymają cielęta indywidualnie, twierdząc, że zmniejsza to ryzyko chorób, ale badania wskazują, że niski odsetek chorujących zwierząt można osiągnąć, gdy cielęta są trzymane w małych, stabilnych grupach oraz poprzez dobre praktyki zarządzania hodowlą, w tym odpowiednie metody karmienia mlekiem, zapewnienie higieny, odpowiedniej wentylacji, praktykowanie karmienia siarą oraz monitorowanie diety i zdrowia zwierząt[xiv].

Podsumowując, dowody naukowe zdecydowanie wskazują, że trzymanie zwierząt gospodarskich w klatkach musi zostać zakończone. Popieramy i wzywamy Komisję Europejską do wydania decyzji w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age”, która obejmuje przegląd prawodawstwa mający na celu wycofanie klatek z hodowli.

*

Pełną treść listu w języku polskim i angielskim, wraz ze wszystkimi sygnatariuszami, znaleźć można tutaj.

 

 

 

[i] European Food Safety Authority: Panel on Animal and Welfare.  Scientific opinion on welfare aspects of various systems for keeping laying hens.  Annex to The EFSA Journal (2005) 197, 1-23

[ii] Rodenburg et al, 2005. Welfare, health, and hygiene of laying hens housed in furnished cages and in alternative housing systems. Journal of Applied Animal Welfare Science 8(3):211-26.

[iii] Louton et al, 2016. Dust-bathing behavior of laying hens in enriched colony housing systems and an aviary system. 2016 Poultry Science 00:1–10

[iv] Platz et al, 2009. Comparative study on the behaviour, health and productivity of laying hens in a furnished cage and an aviary system. Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 122(7/8):235-40.

[v] Lay D et al, 2011. Hen welfare in different housing systems 2011 Poultry Science 90 :278–294

[vi] Baxter et al, 2018. Sow welfare in the farrowing crate and alternatives. In: Spinka M (Ed) Advances in Pig Welfare, Elsevier

[vii] Baxter et al, 2012. Farrowing accommodation: welfare and economic aspects of existing farrowing and lactation systems for pigs. Animal. 6, 96_117.

[viii] Weber et al, 2007. Piglet mortality on farms using farrowing systems with or without crates. Anim. Welf. 16, 277-279

[ix] Baxter et al, 2018 Op.Cit.

[x] Ibid

[xi] Cassar et al, 2008. Influence of stage of gestation at grouping and presence of boars on farrowing rate and litter size of group-housed sows. Journal of Swine Health and Production, 16: 81-8

[xii] van Wettere et al, 2008. Mixing gilts in early pregnancy does not affect embryo survival. Animal Reproduction Science, 104: 382-388.

[xiii] Costa et al, 2016. Effects of group housing of dairy calves on behavior, cognition, performance, and health. J. Dairy Sci. 99:2453–2467

[xiv] Ibid

Globe

Używasz przestarzałej przeglądarki, której nie obsługujemy. Uaktualnij swoją przeglądarkę, aby poprawić bezpieczeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat lub inną sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ciwf.pl. Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych. Jednak ze względu na dużą liczbę korespondencji, jaką otrzymujemy, czasami może to potrwać nieco dłużej. Prosimy, poczekaj aż odpowiemy na Twoje pytanie. Ewentualnie, jeśli Twoje zapytanie jest pilne, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer +48 22 428 23 56  (od poniedziałku do piątku od 9 do 17:30).